WebMoto.bg е уебсайт с платформа за обяви за мотоциклети и всичко свързано в тази свера, фирмен каталог и реклама, която се управлява от администратор и  се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата WebMoto.bg. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

 

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.WebMoto.bg.

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.WebMoto.bg.

“WEBMOTO.BG” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество MotoZone ЕООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac: 0886 316909.

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

“Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.WebMoto.bg.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.

“Частна обява” – е безплатна обява на  физическо лице.

“Бизнес обява” – e обява, която е определена от потребителя в тази категория или за която е закупен един или повече пакет обяви от потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в платформата WEBMOTO.BG.

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в WEBMOTO.BG.

“Лева”  - парична сума, предназначена за плащане на промо-опции и допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.

 

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата WEBMOTO.BG.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата WEBMOTO.BG или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата WEBMOTO.BG се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

 

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата WEBMOTO.BG са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ. 

3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите  в платформата WEBMOTO.BG не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата WEBMOTO.BG, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;
(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;
(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон;
(г) да осъществяват покупки и продажби на артикули;
(д) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

 

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов може да регистрира един или няколко фирмени профила.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп    до платформата  WEBMOTO.BG  и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата WEBMOTO.BG, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5.4. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции.

5.5. Използването на платформата WEBMOTO.BG изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

 

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани в платформата WEBMOTO.BG потребители.

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в WEBMOTO.BG и посочване на мобилен номер за верификация .

6.3. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер и и-майл адрес за повече от един потребителски профил.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook, Google или Twitter вход”.

6.6. Обявите на Потребителя се архивират в профила  му след изтичането на 42 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 42-дневния срок.

6.7. Срокът на активност на безплатна обява в платформата WEBMOTO.BG, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е максимум 42 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален  чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

6.9. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

 

Чл.7. Условия за публикуване на обяви

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

7.1. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

7.2. Да посочи цена или условия за определянето й. Когато обявата е за повече от един артикул, в описанието на обявата задължително се посочва дали цената се отнася за един или за всички артикули общо. Цената  може да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро,  (2) едновременно като фиксирана сума и събщение „по договаряне“ или (3) безплатно.

7.3. Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

7.4. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.

7.5. Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. Обявите получават статут на „бизнес“ обяви, ако Потребителят закупи пакет за увеличаване на Лимита,  независимо дали е частен или бизнес потребител. В тези случаи, Потребителят не може да променя статутът на обявите като “частни”. Потребителите могат да запазват частния характер на своите обяви, включително на безплатните чрез покупка на една или няколко отделни бройки обяви, с които да увеличат Лимита си.

7.6. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.

7.7. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

7.8. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.

7.9. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

7.10 Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

7.11. Да публикува в различни обяви  артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.

7.12. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

7.13. Да не публикува обяви, рекламирани в платформата WEBMOTO.BG чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

7.14. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

7.15. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

7.16. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

7.17. Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложение No 2, неразделна част от ОУ.

7.18. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

7.19. Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти е длъжен да изпълни условията на Приложение 5.

 

Чл.8. Платени услуги. Фактури

8.1. Платените услуги в платформата WEBMOTO.BG осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез промо-опции или увеличаване на лимита. Цените за платените услуги в Платформата са обявени в Приложение № 3, неразделна част от настоящите ОУ. Използването на която и да е платена услуга в платформата WEBMOTO.BG не гарантира изключителност на рекламираната обява. “Неизключителност на обявите” означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя, публикувал обявата) навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява в WEBMOTO.BG. Администраторът има същите неограничени  права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка, с които не е използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

8.2. Рекламирането на обявите се осъществява  чрез показването им на заглавната страница на платформата WEBMOTO.BG или най-горе, в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Промотираните обяви от заглавна страница няма да са видими при разглеждане на платформата WEBMOTO.BG през мобилното приложение. Рекламирането на  обяви се извършва чрез покупка на промо-опции с парична равностойност.

8.3. Плащането на промо-опции може да се извърши чрез:

(а) избор на един  от начините за директно плащане в  Платформата;
(б) чрез заредени бонус точки в профила на потребителя.

8.4. Директно плащане” означава купуването на промо-опция за конкретна обява или допълнителни позиции.

8.5. Зареждането на левове в профила на Потребител може да е за различни суми, без ограничение в общия им размер. Заредените суми, платени от Потребителя, могат да се ползват неограничено време за избрани от потребителя обяви. Администраторът си запазва правото да въведе едностранно срок за използването им, който ще бъде съобщен предварително на потребителите.

8.6. В зависимост от размера на заредената сума в Акаунта, Потребителят може да получи различен брой "бонус точки" безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през профила му. Заредените от Администратора "бонус точки", които Потребителят е получил безплатно или на каквото и да е основание, могат да се използват в рамките на 90 дни от зареждането им.

8.7. Ползването на услуга „Промо-опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че промо-опцията за обявата е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на промо-опции ще активира промотирането на съответната обява веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

8.8. Цените на промо-опциите могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на промотиране, както и цената, за която е публикувана конкретната обява.

8.9. Предоставянето на услугата “Увеличаване на Лимита” се активира веднага след като Администраторът получи плащане от Потребителя. Потребителят изрично се съгласява с това автоматично активиране на увеличения Лимит веднага след извършване на плащането за него. Съответно, Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

Увеличаването на лимита може да се направи по два начина:

(а) чрез покупка на пакет от няколко обяви над Лимита в Платформата или
(б) чрез покупка на една или повече отделни бройки обяви над лимита. Увеличавайки Лимита с пакет обяви, Потребителят си купува определен брой позиции за активни обяви над Лимита в. До изтичането на срока на този пакет, Потребителят може да публикува обява, за всяка една от тези позиции, от които той може да се възползва като публикува обяви до изтичането на срока на съответния пакет. Потребителят не може да сменя обявите си в рамките на купения пакет до изтичане на срока му.

8.10. Услугата “Промотиране на обяви чрез промо-опции” е производна на услугата “Увеличаване на Лимита” и Потребителят трябва да прецени срока на промо-опцията, която купува, в зависимост от това, след колко време изтича срока на увеличения Лимит за съответната обява. Администраторът не възстановява суми за платени промо-опиции за обяви, чийто увеличен Лимит изтича по-рано от датата на която изтича срока на промо-опцията за съответната обява, нито удължава срока за увеличение на Лимита.

8.11. Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане профилите си. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“→„Данни за фактура“. Потребителят трябва да поиска фактура в 5 дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава не е издадена автоматично от системата. Това може да се извърши чрез изпълнението на следните стъпки в секция „Плащания за фактури“:  избира и маркира плащанията, за които желае  издаване на фактура, попълва съответните данни и изпраща за изпълнение с бутона „Издаване на електронна фактура“. С въвеждане на данни за фактура, Потребителят ще получава фактури за всички направени от него последващи плащания.

8.12. В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него суми и пожелае предплатена стойност да му бъде възстановена, той следва да попълни формуляра за възстановяване на суми в Платформата. Суми, платени чрез директни плащания не подлежат на връщане. Могат да се връщат само суми, платени за зареждане на потребителския профил. На връщане подлежи само частта от сумата, която Потребителят не е използвал за промо-опции по обявите си. Получени бонуси под формата на допълнителни/безплатни бонус точки или друг вид бонуси или награди не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Администратора. Попълненият формуляр се подписва от потребителя  и се изпраща на Администратора по пощата на адрес:

8.13. Връщането на суми на Потребителя се извършва от Администратора в 14-дневен срок от датата на получаване на подписания формуляр. Подлежащите на връщане суми се превеждат по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за възстановяване на суми.

8.14. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.

8.15. Във всички случаи, в които поема риска да публикува обява в нарушение на ОУ и приложенията към тях, Потребителят е единствено отговорен и понася за своя сметка последиците от това свое решение. В тези случаи, Потребителят не може да претендира  възстановвване на  платени суми за активирани промо- опции по обяви, които впоследствие са  свалени от Администратора заради нарушение на ОУ. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за промотирана обява, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална. Ако по някаква причина потребителят е получил възстановени точки в профила си, те имат срок на валидност 90 дни от датата на получаване.

8.16. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

8.17. Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани промо-опции за обяви, във всички случаи, когато профилът му  е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на платформата WEBMOTO.BG, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него.

 

Чл.9. Права, задължения и отговорност на потребителите

9.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата WEBMOTO.BG в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

9.2. Потребителят се задължава:

    (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата WEBMOTO.BG чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.
   (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата WEBMOTO.BG, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения.
   (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.
   (4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение 2 към ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.
​   (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на     насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.
  (6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.
  (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата WEBMOTO.BG от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.
  (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.
  (9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата WEBMOTO.BG, да не          използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.
  (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата WEBMOTO.BG чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
  (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "WEBMOTO.BG" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

9.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата WEBMOTO.BG.

9.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

 

Чл.10. Права, задължения и отговорност на Администратора

10.1. Администраторът има право:

   (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.
   (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата WEBMOTO.BG (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата WEBMOTO.BG.
  (3) Да премахва без предупреждение промо-обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.
  (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.
  (5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.
  (6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата  им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
  (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

10.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата WEBMOTO.BG, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

10.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

   (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата WEBMOTO.BG и трети лица.
   (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
  (3)  Каквито и да е публикации в платформата WEBMOTO.BG или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.
  (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата WEBMOTO.BG. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

10.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата WEBMOTO.BG и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен.
(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

10.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в платформата WEBMOTO.BG и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

 

Чл.11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата WEBMOTO.BG, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата WEBMOTO.BG, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1) и е достъпна тук.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата WEBMOTO.BG, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

11.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата WEBMOTO.BG.

11.5. Личните данни на Потребителя, въведени от него в платформата WEBMOTO.BG във връзка с изготвяне на онлайн товарителница за доставка на артикули, остават запаметени в системата, дори и да не е  довършена товарителницата.

 

Чл.12. Жалби. Спорове. Приложимо право

12.1. В случаите, когато услуги в платформата WEBMOTO.BG не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

12.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

12.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

12.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

12.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата WEBMOTO.BG. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

12.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .


12.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата WEBMOTO.BG, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.


Чл.13. Интелектуална собственос

13.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

13.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

13.3. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

13.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с Администратора.

13.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата WEBMOTO.BG или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

13.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.


Чл.14. Промени в ОУ
14.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата WEBMOTO.BG. Всяко използване на платформата WEBMOTO.BG по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

14.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата WEBMOTO.BG по какъвто и да е начин.


Чл.15. Данни за Администратора
15.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата WEBMOTO.BG е „MotoZone” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 201051640

15.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Казанлък 6100, ул. Тулово 17


Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 10.03.18 г.
 

КАТЕГОРИИ